Làm thế nào để lưu trữ nhiều trang web trên một VPS?

Ở bài viết này iNET xin hướng dẫn các bạn từng bước cách để lưu trữ nhiều trang web trên một địa chỉ IP duy nhất với VPS , Apache hoặc Nginx trên Ubuntu . Nào hãy cũng bắt đầu nhé.

1. Máy chủ ảo Apache

Máy chủ ảo trong Apache cho phép người dùng chạy nhiều trang web trên một địa chỉ IP cũng như cài đặt tùy chỉnh cho mỗi trang web.

Để cấu hình máy chủ ảo trong Apache lưu trữ nhiều tên miền / tên miền phụ, đăng nhập vào máy chủ của bạn qua SSH và cài đặt Apache:

Ubuntu hoặc Deblan:

Apt-
get update apt-get install apache2

CentOS hoặc Fedora:

Yum update

yum install httpd

Tạo một bản sao lưu của cấu hình Apache, sau đó thiết lập các chỉ dẫn máy chủ ảo cho các trang web của bạn:

Ubuntu hoặc Debian:

Chỉnh sửa tập tin cấu hình Apache chính (/etc/apache2/apache2.conf) và bỏ ghi chú dòng sau nếu nó chưa được thực hiện (# là nhận xét trong tệp tin Apache conf):

Vi /etc/apache2/apache2.conf
IncludeOptional sites-enabled / *. Conf

CentOS hoặc Fedora:

Chỉnh sửa tệp cấu hình chính Apache (/etc/httpd/conf/httpd.conf) và bỏ ghi chú dòng sau:

Vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

NameVirtualHost *: 80

Lưu ý:
NameVirtualhost được kích hoạt trên Ubuntu 16.04 và CentOS 7

Tạo các máy chủ ảo trong Apache cho mỗi tên miền / tên miền phụ. Ví dụ: tạo các máy ảo cho domain1.com và domain2.com:

Ubuntu hoặc Debian:

Vi /etc/apache2/sites-available/domain1.conf
<VirtualHost *: 80>
DocumentRoot “/ var / www / html / domain1”
Tên miền máy chủ
domain1.com ServerAlias ​​www.domain1.com

# Nhập các chỉ thị khác ở đây, ví dụ như:

<Directory / var / www / html / domain1 />
Tùy chọn FollowSymLinks  Cho phép Cho phép Tất cả Đặt hàng Cho phép, từ chối  cho phép từ tất cả

</ Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/domain1.com-error_log
CustomLog /var/log/apache2/domain2.com-access_log common
</ VirtualHost>

Vi /etc/apache2/sites-available/domain2.conf
<VirtualHost *: 80>
DocumentRoot “/ var / www / html /
domain2 ” Tên miền máy chủ domain2.com
ServerAlias ​​www.domain2.com

# Nhập các chỉ thị khác ở đây
</ VirtualHost>

Bật cấu hình ‘domain1.conf’ và ‘domain2.conf’ trong Apache bằng cách sử dụng:

Ln -s /etc/apache2/sites-available/domain1.conf /etc/apache2/sites-enabled/domain1.conf
ln -s /etc/apache2/sites-available/domain2.conf / etc / apache2 / sites-enabled /domain2.conf

Hoặc, sử dụng lệnh a2ensite để kích hoạt cấu hình ‘domain1.conf’ và ‘domain2.conf’ trong Apache:

Sudo a2ensite domain1.conf
sudo a2ensite domain2.conf

Khởi động lại Apache để những thay đổi có hiệu lực:

apache2 khởi động lại
CentOS hoặc Fedora:
Chỉnh sửa tệp cấu hình chính Apache (/etc/httpd/conf/httpd.conf) và thêm máy ảo vào cuối:

Vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
<VirtualHost *: 80>
DocumentRoot “/ var / www / html / domain1”

Tên miền máy chủ

domain1.com ServerAlias ​​www.domain1.com
# nhập các chỉ thị khác ở đây
</ VirtualHost>
<VirtualHost *: 80>
DocumentRoot “/ var / www / html /
Domain2 ” ServerName domain2.com
ServerAlias ​​www.domain2.com
# nhập các chỉ thị khác ở đây
</ VirtualHost>

Khởi động lại Apache để những thay đổi có hiệu lực:

Dịch vụ httpd khởi động lại:

Tạo / var / www / html / domain1 và / var / www / html / domain2 thư mục, sau đó tải trang web của bạn cho họ.

Tất cả các tệp trang web phải được máy chủ web có thể đọc được, do đó hãy đặt quyền sở hữu chính xác:

Ubuntu hoặc Debian:

Chown www-data: www-data -R / var / www / html / domain *
CentOS hoặc Fedora:

Chown apache: apache -R / var / www / html / domain *

Trên đây là cách để lưu trữ nhiều trang web trên một VPS? có gì không hiểu các bạn cứ pm nhé. TKS

Check Also

Cách thiết lập trỏ tên miền Blogspot qua Cloudflare

Cloudflare là Mạng phân phối nội dung (CDN) đáng tin cậy và rất phổ biến …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *